Annunci gratuiti a Milano

Business restaurant manager

Salva in preferiti
Rimuovi dai preferiti
a progetto
RISPONDI ADESSO
DETTAGLI
Compenso:  a progetto Comune:  Milano
DESCRIZIONE
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
W? k?y? b?ng n? q?dòng y?gè x?n de yèwù, rú wúz?ngxiàn y? k?ifàng qián zuò ch? zhèngquè de xu?nzé. Ji?ng yèwù cóng jiànbié sh?nfèn k?ish? hé yèwù jìhuà shì j?ch?. Rúgu? n? bù zh?dào rúhé y? w? liánxì, w? huì gàosù n? g?i n? de zuì ji? tújìng.
Rúgu? nín xi?ng g?ngx?n y?gè fángji?n, w?men k?y? z?u bùtóng de lùxiàn. C?wài zhu?nji? zài shítáng, zìzhù fúwù, dís?k? w?t?ng. W?men j?bàn s?rén huódòng
Pubblicato il 29 Luglio
Rispondi all'annuncio
Invia a un amico
Segnala truffa
Bakeca Consiglia